Je bent nu hier Hop-On Hop-Off Rotterdam > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hieronder treft u de algemene voorwaarden van Hop-On Hop-Off City Sightseeing Rotterdam

Parkhaven 9, 3016 GM Rotterdam

KvK:50174940
BTW:NL822589369B01
IBAN: NL85RABO0113328087
BIC: RABONL2U

Artikel 1: Begripsomschrijving

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bustour: al het overeengekomen vervoer over de weg of door het water van personen of groepen van personen per Sightseeingbus. Het vervoer omvat tevens het in- en uitstappen.
 2. Vervoersovereenkomst: de tussen Reiziger/Opdrachtgever en Vervoerder afgesloten overeenkomst om een Bustour uit te voeren.
 3. Sightseeingbus: het voertuig waarmee personen of groepen van personen worden vervoerd.
 4. Reiziger: de persoon die door de Vervoerder wordt vervoerd.
 5. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een Vervoersovereenkomst aangaat met Vervoerder.
 6. Opdracht: iedere opdracht van een Reiziger/Opdrachtgever aan Vervoerder om een Bustour te verzorgen.
 7. Vervoerder: de onderneming Hop-On Hop-Off City Sightseeing Rotterdam B.V., diens Personeel daaronder begrepen, die zich verbindt om personen of groepen van personen te vervoeren per Sightseeingbus.
 8. Personeel: personeelsleden in dienst van Vervoerder met inbegrip van hulppersonen, die niet in dienst zijn van Vervoerder maar wel dienst doen in zijn opdracht in de Sightseeingbus.
 9. Handbagage: zaken die een Reiziger als gemakkelijk mee te voeren en gering van omvang, draagbaar bij zich heeft, alsmede voorwerpen die door de Vervoerder als handbagage worden toegelaten.
Artikel 2: Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Vervoersovereenkomsten welke Vervoerder aangaat met een Reiziger/Opdrachtgever.

Artikel 3: Totstandkoming Vervoersovereenkomst

Een Vervoersovereenkomst komt tot stand nadat de Reiziger/Opdrachtgever van Vervoerder een ticket heeft gekocht dan wel een arrangement voor een groep van personen is afgesproken. Door het kopen van een ticket dan wel het afspreken van een arrangement treedt Reiziger als partij toe tot de Vervoersovereenkomst.

Artikel 4: Beëindiging Vervoersovereenkomst
 1. Vervoerder kan het voortzetten van de rit onmiddellijk staken en aldus de Vervoersovereenkomst beëindigen, indien de Reiziger dusdanige hinder veroorzaakt dat in alle redelijkheid niet van de Vervoerder kan worden gevergd dat hij de Reiziger vervoert. In dat geval kan de Vervoerder de Reiziger gelasten het voertuig onmiddellijk, althans op de eerst mogelijke gelegenheid te verlaten.
 2. Vervoerder is in een geval zoals is bedoeld in lid 1, niet gehouden de Reiziger enige schade te vergoeden.
 3. Bij voortijdige beëindiging is Reiziger de voor een ticket betaalde prijs, c.q. de gehele voor een arrangement betaalde prijs, verschuldigd aan Vervoerder.
 4. Reiziger/Opdrachtgever kan voor aanvang van de met Vervoerder overeengekomen Bustour een gedane reservering kosteloos annuleren indien de annulering plaatsvindt minimaal 15 dagen voordat de Bustour zou plaatsvinden. Indien de annulering plaatsvindt op een moment gelegen tussen 15 en 10 dagen voordat de bustour zou plaatsvinden, dan is de Reiziger/Opdrachtgever gehouden aan Vervoerder een schadeloosstelling te betalen gelijk aan 10% van de overeengekomen prijs. De schadeloosstelling bedraagt 25% indien de annulering plaatsvindt tussen 8 en 10 dagen, 50% indien de annulering plaatsvindt tussen 4 en 8 dagen voordat de Bustour zou plaatsvinden, en 100% indien de annulering plaatsvindt maximaal 4 dagen voordat de Bustour zou plaatsvinden.
 5. In geval Vervoerder bij een overeengekomen Bustour zonder bericht van verhindering niet volgens afspraak verschijnt, heeft Reiziger recht op gehele restitutie van het aan Vervoerder betaalde bedrag voor de Bustour. Andere eventueel door de Reiziger geleden schade zal in een dergelijk geval niet door Vervoerder worden vergoed.
Artikel 5: Verplichtingen Reiziger
 1. Reiziger is gehouden door Vervoerder in alle redelijkheid gegeven aanwijzingen of instructies op te volgen, zoals het plaatsnemen op de door Vervoerder aangewezen zitplaats en het op de betreffende zitplaats tijdens de Bustour blijven zitten. Een rechtsgeldig opgelegde boete die voortvloeit uit het zich niet houden aan deze verplichting door Reiziger kan op deze worden verhaald.
 2. Reiziger is verplicht zich in de Sightseeingbus te onthouden van:
  a. beschadiging en/of verontreiniging van de Sightseeingbus;
  b. het gebruik van alcoholhoudende dranken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Vervoerder;
  c. het meevoeren en/of gebruiken van verdovende middelen;
  d. het gebruiken van rookwaar, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Vervoerder;
  e. agressie, het plegen van handtastelijkheden, het lastig vallen, bedreigen, dan wel zich op een andere wijze onbehoorlijk gedragen jegens Vervoerder en of anderen;
  f. het op enigerlei wijze hinderen van Vervoerder in de uitoefening van zijn taak.
 3. Reiziger is gehouden de overeengekomen prijs voor een Bustour te betalen.
Artikel 6: Betaling
 1. Betalingen door Reiziger/Opdrachtgever aan Vervoerder dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden, daarbij algemeen erkende vormen van elektronische betalingen inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Vervoerder is gerechtigd bij Reiziger/Opdrachtgever te bevorderen dat contante betalingen in gepast geld worden voldaan. Vervoerder is niet gehouden een hoeveelheid munten als betaling aan te nemen, waarvan het tellen een onevenredig oponthoud veroorzaakt.
 3. Vervoerder verstuurt een factuur aan Reiziger/Opdrachtgever indien niet contante betaling is overeengekomen. Betaling door Reiziger/Opdrachtgever dient zonder enige korting, opschorting of verrekeningen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij het overschrijven van deze termijn is Reiziger in verzuim en kunnen conform de wettelijke regeling kosten in rekening worden gebracht.
 4. Vervoerder is te allen tijde gerechtigd zijn vorderingen op Reiziger/Opdrachtgever te verrekenen met zijn schulden aan Reiziger/Opdrachtgever.
 5. Uitvoering op grond van de Vervoersovereenkomst geschiedt op grond van tarieven, zoals die zijn vastgesteld door Vervoerder en tevoren aan Reiziger/Opdrachtgever bekend zijn gemaakt.
Artikel 7: Verplichtingen en bevoegdheden Vervoerder
 1. Vervoerder is verplicht Reiziger, alsmede de door hem meegevoerde Handbagage op zorgvuldige en veilige wijze te vervoeren.
 2. Vervoerder is gehouden de Reiziger te vervoeren in de Sightseeingbus conform de vooraf door de Vervoerder bekendgemaakte route, tenzij deze route door overmacht niet gevolgd kan worden.
 3. Vervoerder is verplicht Reiziger behulpzaam te zijn bij het in- en uitstappen, tenzij zulks om (verkeers)technische redenen onmogelijk is.
 4. Vervoerder is verplicht aan Reiziger op diens verzoek een betaalbewijs te verstrekken waarop tenminste de overeengekomen prijs voor een Bustour, de naam van Vervoerder, de datum en (globale) tijdstip van de Bustour wordt vermeldt.
 5. Vervoerder is bevoegd de Reiziger die zich niet aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden houdt, de toegang tot het vervoermiddel te ontzeggen, dan wel hem uit het vervoermiddel te (doen) verwijderen, indien in redelijkheid niet van Vervoerder kan worden gevergd dat hij deze Reiziger vervoert. Artikel 4 is van overeenkomstige toepassing.
 6. Vervoerder is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens, verkregen in verband met boeking van ritten of anderzijds conform de wet persoonsregistraties.
 7. Vervoerder is bevoegd, indien gewichtige omstandigheden hem daartoe noodzaken, het vervoer geheel of gedeeltelijk niet uit te voeren, c.q. te staken. Onder gewichtige omstandigheden worden ondermeer verstaan: slechte weersomstandigheden en storingen aan het vervoermiddel. Indien een Bustour niet is aangevangen, dan is Vervoerder gerechtigd – zoveel mogelijk in overleg met Reiziger – een andere datum en/of tijdstip voor de Bustour vast te stellen. Vervoerder stelt de Reiziger zo spoedig mogelijk in kennis van het niet kunnen uitvoeren van een afgesproken Bustour en indien mogelijk van de redenen, de door Vervoerder te nemen maatregelen, de mogelijke tijdsduur en de datum en tijdstip waarop de Bustour wel zal plaatsvinden.
 8. Bij voortijdige beëindiging van een aangevangen Bustour is de Reiziger de afgesproken prijs van de Bustour verschuldigd aan Vervoerder indien de Bustour minimaal 75% van de overeengekomen duur heeft plaatsgevonden. Indien de Bustour eerder tussentijds tot een einde komt, dan zal Vervoerder 50% van de overeengekomen prijs voor de Bustour restitueren aan Reiziger.
Artikel 8: Handbagage
 1. Reiziger is gerechtigd een beperkt hoeveelheid Handbagage mee te nemen. De Handbagage dient deugdelijk verpakt te zijn. De Handbagage welke de Reiziger mag meenemen dient verband te houden met het maken van de Bustour (voorbeelden: foto- en filmapparatuur, een kleine handtas, (regen-)kleding, e.d.). Het is de Reiziger niet toegestaan etenswaren en drinkwaren mee te nemen en/of te nuttigen tijdens een Bustour.
 2. Vervoerder heeft het recht het vervoer van Handbagage, welde door zijn aard lastig, gevaarlijk of verboden is c.q. kan zijn, dan wel aanleiding kan geven tot beschadiging of verontreiniging, te weigeren. Een dergelijke situatie doet zich in ieder geval voor indien Handbagage bestaat uit:
  a. vuurwapens, slag- en /of steekwapens;
  b. ontplofbare stoffen;
  c. samengeperste gassen in reservoirs;
  d. voor zelfontbranding vatbare of licht ontvlambare stoffen;
  e. sterk of kwalijk ruikende stoffen;
  f. verdovende middelen;
  g. munitie.
Artikel 9: Vervoer van dieren

Het is de Reiziger niet toegestaan om dieren mee te nemen tijdens de Bustour.

Artikel 10: Gevonden voorwerpen

Met betrekking tot gevonden voorwerpen geldt, met inachtneming van de algemene wettelijke bepalingen ten aanzien van de aangifte- en meldingsplicht en het in bewaring geven en nemen, het
volgende:
a. Reiziger is verplicht zo spoedig mogelijk bij Vervoerder mededeling te doen van een door hem gevonden voorwerp of geldsom. Vervoerder is bevoegd tegen afgifte van bewijs een aldus gevonden voorwerp of geldsom in bewaring aan te nemen. Indien de vinder het gevonden voorwerp of geldsom onder zich houdt, is hij verplicht al datgene te doen wat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd om de eigenaar of verliezer te vinden.
b. Vervoerder is bevoegd een door Personeel gevonden of door een ander gevonden en aan hem afgegeven voorwerp na 3 maanden of, indien het voorwerp niet voor bewaring geschikt is, eerder te verkopen, voor zover het niet kostbare zaken betreft.
c. Vervoerder is verplicht een gevonden voorwerp, de opbrengst van een ingevolge lid b verkocht voorwerp of het bedrag van een gevonden geldsom aan de rechthebbende af te geven, indien deze zich binnen 3 jaren na melding van verlies aanmeldt. Indien de rechthebbende de opbrengst van de verkoop van een gevonden voorwerp opeist, mag de vervoerder het verschuldigde bewaarloon en de administratiekosten met die opbrengst verrekenen.
d. Vervoerder kan voor de behandeling van een verzoek met betrekking tot een verloren voorwerp of geldsom administratiekosten in rekening brengen.

Artikel 11: Overmacht
 1. Indien Vervoerder door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Reiziger/Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Een tekortkoming kan Vervoerder niet worden aangerekend wanneer deze niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. In geval van overmacht heeft Reiziger/Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding. Indien een tekortkoming Vervoerder niet kan worden toegerekend, maar hij in verband met die tekortkoming een voordeel geniet dat hij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad, heeft Reiziger met toepassing van de regels betreffende ongerechtvaardigde verrijking recht op vergoeding van zijn schade tot ten hoogste het bedrag van dit voordeel.
Artikel 12: Aansprakelijkheid van Vervoerder
 1. Vervoerder heeft een verzekering afgesloten ter dekking van aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door dood of letsel van de Reiziger ten gevolge van een ongeval dat in verband met en tijdens een Bustour de Reiziger is overkomen. Vervoerder is niet aansprakelijk, indien het ongeval is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig Vervoerder niet heeft kunnen vermijden en waarvan Vervoerder de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen. De schadevergoeding die Vervoerder op grond van de afgesloten verzekering aan de Reiziger maximaal verschuldigd is, bedraagt € 137.000,– per Reiziger.
 2. Vervoerder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door geheel of gedeeltelijk verlies dan wel beschadiging van Handbagage, voor zover dit verlies of deze beschadiging is ontstaan tijdens het vervoer en is veroorzaakt:
  a. door een aan Reiziger overkomen ongeval dat voor rekening van Vervoerder komt of;
  b. door een omstandigheid die een zorgvuldig Vervoerder heeft kunnen vermijden of waarvan zulk een Vervoerder de gevolgen heeft kunnen verhinderen. De schadevergoeding die Vervoerder mogelijk verschuldigd is in geval van verlies of beschadiging van Handbagage is op grond van de wet beperkt tot een bedrag van € 40.000,- per gebeurtenis.
 3. In geval van annulering of oortijdige beëindiging van de Bustour door Vervoerder is Vervoerder maximaal aansprakelijk tot een bedrag gelijk aan de met Reiziger overeengekomen prijs voor een Bustour.
Artikel 13: Aansprakelijkheid van Reiziger

Reiziger is in beginsel verplicht aan Vervoerder de schade te vergoeden die hij of zijn Handbagage Vervoerder berokkent, behalve voor zover deze schade is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig Reiziger niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een Reiziger de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen. Reiziger kan geen beroep doen op de hoedanigheid of een gebrek van zijn Handbagage.

Artikel 14: Klachten en geschillen
 1. Klachten over de totstandkoming en uitvoering van de Vervoersovereenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Vervoerder binnen 6 weken nadat Reiziger/Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat Reiziger/Opdrachtgever zijn rechten terzake verliest.
 2. Geschillen tussen Reiziger/Opdrachtgever en Vervoerder over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze Vervoerder te leveren of geleverde diensten, kunnen zowel door Reiziger/Opdrachtgever als door Vervoerder worden voorgelegd aan de Geschillen Commissie KNV busvervoer (adres: Spui 188, 2511 BW Den Haag).
 3. Uitsluitend de Rechtbank Rotterdam, dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
 4. Vervoerder spant zich in om, mede ter voorkoming van geschillen, bij klachten van Reiziger deze serieus en in redelijkheid naar genoegen van Reiziger af te handelen.
 5. Reiziger moet in geval hij Vervoerder aansprakelijk stelt voor schade, deze schade zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Vervoerder melden. De aard en de omvang van de schade moet daarbij bij benadering worden aangegeven.
Artikel 15: Overige voorwaarden
 1. Nietigheid van één van de bepalingen of leden daarvan in deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen dan wel de overige leden onverlet. Alsdan worden de nietige bepalingen of leden daarvan vervangen door nieuwe bepalingen of leden die qua inhoud, bereik en doelstelling zoveel mogelijk met de oude nietige bepalingen of leden overeenkomen.
 2. Alle Vervoersovereenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn openbaar.